توضیحات

تامین کننده قوتو سنتی که کاملا به صورت دستی و از مغز های پسته وبادام وگردو وفندوق وچهل گیاه مفید استفاده شده است

تصاویر مرتبط و مدارک :