توضیحات

حسین زاده هستم فروشنده سیر قرمز و سفید در سبد های ۴ کیلیویی و ۶ کیلیویی و ۱۰ کیلویی هر نوعی داریم سورت شوده و خشک واسه صادرات واسه کشورهای روسیه .عراق . ازبکستان .پاکستان .ترکیه .ترکمنستان وحاشیه حوزه خلیج فارس

تصاویر مرتبط و مدارک :