توضیحات

باسلام رطب مضافتی بم باتناژبالابرای صادرات وبازارداخل باتناژبالاباگواهی بهداشت استاندارد محصول کاملااورگانیک وباماندگاری بالا صفرتاصدصادرات به کل دنیاانجام میشودشمارتماسواتساپ باقردامن افشان،

تصاویر مرتبط و مدارک :