توضیحات

من مدت ۲۰ ساله در بازار یدکی خودرو های خارجی فعالیت دارم الان مدت پنج ساله در زمینه مواد غذایی نیز فعالیت دارم و با تجار امارات رابطه تنگاتنگ دارم در زمینه صادرات و واردات فعالیت میکنم در دوساله گذشته بیشتر روی برنج و شکر وقند فعالیتم متمرکز شده

تصاویر مرتبط و مدارک :