توضیحات

مهندس عمران متولد 1333 چهل سال شرکت ساختمانی دا رم وپاره وقت تجارت هم میکنم. بدلیل دور شدن از سن وسال جوانی ترجیح دادم کار تجارت را جدی تر ادامه بدهم. تمکن. مالی نسبتاخوب،البته نه اقا زاده، وضع جسمانی خوب اشنایی کامل به تجارت محصولات کشاورزی جنوب کرمان وارتباط نزدیک وشراکت با گلخانه دار وسردخانه دار وکشاورزان جنوب، چون اکثر نزدیکانم کشاورز هستند وخودم هم از دهه شصت با تولید وخرید وفروش محصولات کشاورزی ارتباط داشته ام

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :