توضیحات

ما با تلاش روز افزون در پی توسعه محصولات بـرای افرادی هستیم کـه بـه تغذیـه خـود اهمیـت مـی دهند و برای سلامتی خود ارزش قائل هستند . ما برآنیـم کـه محصولاتمـان مـهـمـان سـفره های ارزشمند خانواده هـا بـاشـد و مصرف کنندگان محصـول مـا را به عنوان فرآوردهای سالم و طبیعی بشناسند . شعار دمباز ، احیای نخلستانها و نجات صنعت خرما است . با تکیـه بـر پشتکار مجموعـه خرمابـن جنـوب و گسترش تحقیق و توسـعه فرآورده هـای جدیـد خرمـا سـبـد محصـولات جدید تولید محصولاتی نظیـر شـیـره تـوت ، شیره انگور و سـه شـیره ( تـوت ، انگور ، خرما ) آغاز شده است .

محصولات من

تصاویر مرتبط و مدارک :